Kancelaria ubezpieczeniowo-finansowa Joanna Dywan

Tel. kom. + 48 600 016 669

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenia w szkole lub pracy

ub-grupowe

Co zapewnia ubezpieczenie grupowe ?
• Posiadanie w firmie Grupowego Ubezpieczenia Na Życie podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń. Zapewnia ono pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych
• Daje możliwość swobodnego kształtowania sum i zakresu ubezpieczenia zależnie od potrzeb i możliwości podmiotu finansującego składkę (osób przystępujących do umowy, lub pracodawcy).
• Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowę dodatkową dotyczącą zdrowia pracownika i jego bliskich.
• Możliwość dodatkowej inwestycji i oszczędzania na przyszłość w ramach jednej umowy
• Możliwość elastycznego kształtowania polityki socjalnej wobec pracowników.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW
• Skuteczne narzędzie wspomagające zarządzania firmą
• Podniesienie atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy
• Umacnianie wizerunku firmy
• Możliwość swobodnego kształtowania zakresu ubezpieczenia zależnie od potrzeb i możliwości pracodawcy lub pracowników
• Pomoc w tworzeniu stabilnej, lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej
• Możliwość wprowadzenia systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata
• Możliwość wliczenia płaconych przez pracodawcę składek w koszt uzyskania przychodu.
• Możliwość wdrożenia grupowego planu inwestycyjnego, opartego o składki pracodawcy i/lub dobrowolne składki pracowników

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW
• Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych
• Pełna ochrona przy znacznie niższej składce niż przy ubezpieczeniach indywidualnych
• Finansowe zabezpieczenie w przypadku utraty zdolności zarobkowej
• Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat zwiększających gromadzenie kapitału
• Możliwość indywidualnego doboru sum ubezpieczenia
• Możliwość wyboru strategii inwestycyjnych

PODSTAWOWE INFORMACJE O OBOWIĄZKACH PRACODAWCY WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

 Kodeks pracy; art.93 – Odprawa pośmiertna:
Na pracodawcy ciąży obowiązek wypłacenia odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika. Wysokość świadczenia jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi od jednomiesięcznego do sześciomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.
Pracodawca może uwolnić się od obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej, jeżeli wykupi pracownikowi polisę na życie i zostaną spełnione niezbędne warunki określone w art. 93§ 4-7

 ZUS – Renta z tytułu niezdolności do pracy:
Ustawa o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr.162 z 1998 r. Poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu wtedy, gdy zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 57 i 58 ustawy.
JEŻELI UBEZPIECZONY NIE NABYŁ PRAW DO RENTY Z ZUS-u (np. na skutek zbyt krótkiego stażu pracy, albo, gdy niezdolność do pracy powstanie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania odpowiednich okresów) JEGO ROSZCZENIA MOGĄ ZOSTAĆ SKIEROWANE BEZPOŚREDNIO NA PRACODAWCĘ.

 Kodeks cywilny; art. 444-446 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRACODAWCY.
Do 1990 r. Świadczenie jakie otrzymywał pracownik z ZUS-u na podstawie ustawy z dn.12.06.1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U.nr.20 poz.105 z późn. zm.) wyczerpywały jego roszczenia. Jednak zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dn. 24.05.1990 r. ( Dz.U.nr.36,poz.206) dają pracownikowi lub uprawnionym członkom jego rodziny prawo do dochodzenia odszkodowawczych roszczeń uzupełniających na podstawie art. 444-446 Kodeksu cywilnego. ŚWIADCZENIE UZYSKANE Z ZUS-u PRZEZ POSZKODOWANEGO LUB UPRAWNIONYCH CZŁONKÓW JEGO RODZINY STANOWIĄ WARTOŚĆ, OD KTÓREJ ZACZYNA SIĘ CYWILNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY, KTÓRA BEZPOŚREDNIO OBCIĄŻY JEGO KIESZEŃ !!!

Jeżeli zatem wypłacone przez ZUS świadczenie nie pokrywa w pełni roszczeń, pracownik lub uprawnieni członkowie jego rodziny mogą wystąpić o odszkodowanie lub rentę bezpośrednio od pracodawcy

Call Now Button